Beiratkozás és képességvizsga

a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

 

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2016/2017-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2016. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk a jelentkezését azoknak, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészí-tés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyház-zenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig a 11. osztály végén már lehetséges. Szintén opcionálisan – intenzív angol nyelvtanulási lehetőséget is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabad-idejük rovására).

Az I. szesszióban felvételizni szándéko-zók 2016. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat plébánosuk ­– vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazga-tóságán:

Tel./Fax: 0258-819869

gmgkdirector@gmail.com

 

 I. szesszió

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

2016. május 19-20.

- A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgán / kepességvizsgán kell részt vegyenek.

2016. május 23-24.

- Beiratkozás ANYANYELVI PRÓBÁRA és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.

2016. május 25-28.

- Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2016. május 30.

- Az anyanyelvi próba és képességvizsga eredményeinek kifüggesztése.

2016. május 31.

- Az anyanyelvi próba és képességvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése.

2016. július 8.

- A képességvizsgán sikertelenül szerepelt tanulók beiratkozási fisáinak kiadása.

- A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.

 

II. szesszió

2016. július 20.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2016. július 21-22.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

2016. július 23.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása.

- A felvett tanulók beírása.

- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása.

 

III. szesszió

2016. augusztus 29.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2016. aug. 30-31.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

 

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 

 Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.).

 

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

Ø  a megfelelő parancsolat pontos idézése;

Ø  miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?

Ø  hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

 

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. 

A beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

  1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
  2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

  1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
  2. Ellenőrző könyvecske;
  3. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;
  4. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;
  5. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
  6. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 

 Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009. ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@gmail.com

Website: www.gmgkliceum.ro

 Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)